คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือ CHE QA
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ขั้นตอนการประเมิน
ร่าง(รายงานติดตามประเมินผลหน่วยงาน)
ข้อมูลพื้นฐาน 2553
ตารางความเชื่อมโยง สกอ+กพร+สมศ
แบบสำรวจตัวบ่งชี้ประกัน53
แนวทางการจัดรายการหลักฐานประกันคุณภาพ 2553
พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๒๕๔๗
ตารางเชื่อมโยงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.)
ตารางมอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตารางแสดงองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สำหรับหน่วยงาน
สรุปการประชุมสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เอกสารประกอบการบรรยายการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา
แบบฟอร์มการพัฒนาประกันคุณภาพ 2553
เอกสารประกอบการประชุมเครือข่าย วันที่ 1 กพ 54
เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 3 พ.ค. 54
เเผนปฏิบัติราชการ54
   
   
   
 

Coppyright@ARITสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา